REGULAMIN CENTRUM FIZJO PELVI

I. Zakup usługi w Fizjo Pelvi jest równoznaczny z zapoznaniem się i zaakceptowaniem zapisów niniejszego Regulaminu.

II. Każdy zapis na wizytę w FizjoPelvi jest jednoznaczny z utworzeniem konta użytkownika w zewnętrznym systemie rezerwacji online Booksy, który jest zgodny z wszelkimi regulacjami wynikającymi z przepisów RODO. Utworzenie konta w Booksy jest niezbędne w celu sprawnego zarządzania systemem rezerwacji i informowania pacjentów.

III. Rezerwacji usług w Fizjo Pelvi można dokonywać:

  • osobiście, w obiekcie Fizjo Pelvi przy Al. Rzeczypospolitej 24/20 w Warszawie Wilanów w godzinach pracy (z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy);
  • telefonicznie pod numerem 570 586 897 w godzinach otwarcia centrum;
  • całodobowo, 7 dni w tygodniu poprzez system rezerwowania wizyt Booksy

IV. W przypadku spóźnienia się na wizytę, czas wizyty zostaje Skrócony o spóźnienie pacjenta. Spóźnienie powyżej 15 minut bez wcześniej informacji ze strony pacjenta traktowane jest jako rezygnacja z wizyty. W powyższej sytuacji specjalista ma prawo przyjąć kolejnego pacjenta.

V. Osoby, które dokonały zniszczeń obiektu ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Za osoby niepełnoletnie, które dokonały zniszczeń majątku, odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie.

VI. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia.

VII. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

REGULAMIN ODWOŁYWANIA WIZYT

I. W przypadku braku możliwości pojawienia się na wizycie, należy odwołać rezerwację telefonicznie lub poprzez wiadomość SMS pod numerem telefonu +48 570 586 897 lub poprzez aplikację Booksy, jednak nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem wizyty.

II. Odwoływanie wizyt poprzez media społecznościowe (Instagram, Facebook, Google) i komunikator Whatsapp nie będzie uznawane.

III. W przypadku niepojawienia się na wizycie bez wcześniejszego odwołania lub odwołania jej na mniej niż 24 godziny przed rozpoczęciem wizyty Fizjo Pelvi zastrzega sobie prawo do wyegzekwowania kaucji w wysokości połowy (50%) ceny wizyty.

IV. Za nieobecność może być uznawane także znaczące spóźnienie się na umówioną wizytę. To, czy kaucja zostanie wyegzekwowana w konkretnym przypadku, zależy od decyzji specjalisty.

V. Kaucja może być wyegzekwowana wyłącznie w przypadku naruszenia Regulaminu odwoływania wizyt. Jeśli pojawią się Państwo na czas lub odwołają wizytę najpóźniej na 24 godziny przed umówioną wizytą Fizjo Pelvi nie będzie miało możliwości wyegzekwowania kaucji.

VI. Kaucja nie jest egzekwowana w przypadku wizyt, na których są Państwo obecni, w związku z czym należy dokonać pełnego rozliczenia po zakończeniu wizyty.